Profesor Wiesław Konopka

konopka
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka
Kierownik Kliniki Otolaryngologii

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
 • absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
 • specjalizacja z otolaryngologii, audiologii i foniatrii, otolaryngologii dziecięcej
 • praca doktorska „Wykorzystanie elektrostymulacji do leczenia szumów usznych w odbiorczych uszkodzeniach słuchu”
 • praca na stopień naukowy doktora habilitowanego „Ocena i analiza hałasu impulsowego oraz badanie jego wpływu na narząd słuchu z wykorzystaniem emisji otoakustycznych”
 • w 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Od 1989 r. starszy asystent Kliniki Otolaryngologii WAM, od 1991 r. adiunkt Kliniki Otolaryngologii WAM, od 2002 roku profesor nadzwyczajny WAM a następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W Uniwersytecie Medycznym pełni obowiązki Kierownika Zakładu Dydaktyki Pediatrycznej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego.
Od 2011 roku Kierownik Kliniki Otolaryngologii ICZMP.
W czerwcu 2014 powołany przez Wojewodę Łódzkiego na Konsultanta Województwa Łódzkiego w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Kwalifikację zawodowe podnosił uczestnicząc m.in.: Warsztaty chirurgiczne” Implanty ślimakowe” , Universitätsklinik HNO, Freiburg- Niemcy 24-26 .VI. 1994., Kurs „Otoacoustic emissions” The Institute of Laryngology and Otology University College London Medical School, Londyn-Anglia 2-4 .III. 1998 , Cours de Formation à la Pratique de la Videonystagmographie, organizowany przez dr. Erika D. Ulmera- Klinika Audio-Westibulometrii oraz Elektro- i Wideonystagmografii-Marsylia / Francja/ 1-5. IX. 1998. Postgraduate Course on Vertigo Maastricht, Research Institute Brain&Behaviour, Maastricht University, The Netherlands May 2006., 1. International Head and Neck Surgery – Workshop, Bydgoszcz, 23-24 XI, 2005.
Pełni obowiązki przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów oraz zastępcy przewodniczącego Oddziału łódzkiego PTOChGiSz. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Otorynolaryngologia i Nowa Audiofonologia oraz redaktorem tematycznym działu audiologia i foniatria Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego.

Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Pana Profesora Wiesława Konopki - rozmowa
Beata Aszkielaniec ( rzecznik prasowy ICZMP ): Panie Profesorze jaka diagnostyka i jakie zabiegi wykonywane są w kierowanej przez Pana Klinice?

Profesor Wiesław Konopka: Działalność Kliniki Otolaryngologii ICZMP obejmuje diagnostykę i leczenie chorób w zakresie uszu, nosa, gardła i krtani zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

 • diagnostyka i leczenie schorzeń narządu słuchu i narządu równowagi,
 • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego
 • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych,
 • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa (operacje przegrody nosa) i zatok przynosowych
 • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła,
 • diagnostyka i leczenie nagłych przypadków: urazy w zakresie głowy i szyi, ciała obce dróg oddechowych i przełyku,
 • ostre schorzenia zapalne i ich powikłania
 • leczenie operacyjne chorób krtani
 • diagnostyka endoskopowa w zakresie górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych
 • protezowanie słuchu u dzieci

BA: Panie Profesorze jakie metody diagnostyczne wyróżniają Pana Klinikę?

PWK: Klinika posiada pracownie: audiometrii i protetyki słuchu, obiektywnych badań narządu słuchu,  rinomanometrii  i  badania układu równowagi.

Prowadzona jest diagnostyka audiologiczna obejmująca obiektywne ( rejestracja wywołanych słuchowych potencjałów z pnia mózgu BERA, emisje otoakustyczne – OAE,  audiometria impedancyjna – tympanometria) i subiektywne (audiometria tonalna progowa, audiometria słowna, audiometria w wolnym polu, audiometria behawioralna) metody badania słuchu. Obiektywne badania słuchu wykonywane są w śnie fizjologicznym i farmakologicznym. Diagnostyka układu równowagi wykonywania jest miedzy innymi z zastosowaniem videonystagmografii i elektronystagmografii.

BA: Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi w Klinice Otolaryngologii?

PWK: W Klinice Otolaryngologii ICZMP hospitalizacja obejmuje  około 1500 pacjentów rocznie i wykonuje się około 1200 zabiegów operacyjnych. W Klinice wykonywane są zabiegi operacyjne leczenia głuchot i niedosłuchów z zastosowaniem wszczepienia implantów zakotwiczonych w kości (BAHA). Klinika Otolaryngologii ICZMP jest jedynym tego typu Ośrodkiem w regionie. Rocznie przeprowadza się 14 tego typu operacji.

Główne kierunki badań naukowych w Klinice:
Wpływ zakażenia wirusem cytomegalii na stan słuchu u dzieci
Ocena osteointegracji u osób po wszczepieniu implantów BAHA
Ocena jakości życia u dzieci z implantem zakotwiczonym w kości BAHA
Badania narządu słuchu u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
Diagnostyka niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie
Ocena wpływu zaburzeń drożności nosa na funkcjonowanie układu oddechowego u dzieci.
Zastosowanie wybranych metod analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału emisji, otoakustycznych, badanie składowych emisji otoakustycznych TEOAE, badania nad osobniczą powtarzalnością obrazów TEOAE oraz zastosowanie w technikach biometrycznych,

– badania porównawcze emisji otoakustycznych u dorosłych i dzieci
– wpływ hałasu impulsowego na zachowanie się emisji otoakustycznych
– badanie charakterystycznych modów emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem

Program  leczenia głuchot i głębokich niedosłuchów z zastosowaniem implantów ślimakowych realizowany w Klinice Otolaryngologii ICZMP w Łodzi