NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

NCN regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.

Serwis Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/


Statystyki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki dynamiczne statystyki to narzędzie, przy użyciu którego istnieje możliwość samodzielnego wygenerowania prostego zestawienia statystycznego dotyczącego rozstrzygniętych konkursów NCN. Narzędzie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące konkursy NCN, takie jak liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania czy wysokość przyznanego finansowania (w zł). Powyższe informacje przestawiane są w układzie tabelarycznym, w podziale na wybrane kategorie. Uzupełnieniem zestawień tabelarycznych jest wizualizacja danych w formie wykresów, które można pobrać jako obrazek .png.
Na stronie można się również zapoznać ze statystykami konkursów w postaci raportów z analizy danych statystycznych dotyczących kolejnych rozstrzygniętych konkursów.


Harmonogram konkursów w latach 2016-2017

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.


Harmonogram konkursów NCN na 2016 rok

logo_ncnNarodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram planowanego naboru wniosków w 2016 r. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu wprowadzono niewielkie zmiany. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Najpopularniejsze konkursy – Opus, Sonata i Preludium – otwierane będą na wiosnę i na jesieni. Otwarty zostanie także nabór wniosków w dwóch kolejnych edycjach konkursu Polonez.

  1. Finansowanie:
  • badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
  • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  1. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
  2. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
  3. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
  4. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
  5. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

Co trzy miesiące NCN ogłasza co najmniej jeden z wymienionych konkursów: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, ETIUDA, FUGA, TANGO.

Więcej informacji:


Statystyka 12. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki
W ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 badacze z Instytutu „CZMP” złożyli łącznie 7 wniosków.
Wnioski o finansowanie projektów badawczych zostały złożone w konkursie PRELUDIUM (3 wnioski) oraz OPUS (4 wnioski). Łącznie Instytut „CZMP” aplikował o ponad 3 mln zł.


Statystyka 11. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

W dniu 15 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11. Badacze z Instytutu „CZMP” złożyli 9 wniosków na łączną kwotę ponad 3.5 mln PLN.

Po 4 wnioski zostały złożone w konkursach: PRELUDIUM 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora oraz OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (w tym jeden wniosek złożony wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi jako Liderem konsorcjum). Ponadto w konkursie SONATA 11 aplikował młody naukowiec, który w lutym br. zdobył stopień naukowy doktora.

Narodowe Centrum Nauki zamieści listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków, czyli do dnia 15 grudnia 2016 r.


Statystyka 10. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

logo_ncnW dniu 15 grudnia br. zakończył się nabór wniosków w 10. edycji najpopularniejszych konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, SONATA, PRELUDIUM. Badacze z Instytutu „CZMP” złożyli 15 wniosków na łączną kwotę ponad 4.5 mln PLN.

Aż 11 wniosków o finansowanie projektów badawczych zostało złożonych w konkursie PRELUDIUM przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

W konkursie OPUS (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) aplikowali naukowcy z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych oraz Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu.

2 wnioski zostały złożone w konkursie skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora – SONATA.

Narodowe Centrum Nauki zamieści listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków, czyli do dnia 15 czerwca 2016 r.


Statystyka 9. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

logo_ncnW dniu 16 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w 9. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki. Badacze z Instytutu „CZMP” złożyli łącznie 12 wniosków.
Wnioski o finansowanie projektów badawczych zostały złożone w konkursie PRELUDIUM (6 wniosków) oraz OPUS (6 wniosków). Łącznie Instytut „CZMP” aplikuje o ponad 4 mln zł.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.


Statystyka 8. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

W dniu 15 grudnia br. zakończył się nabór wniosków w 8. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki. Badacze z Instytutu CZMP złożyli łącznie 20 wniosków, w tym 2 we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Najwięcej wniosków o finansowanie projektów badawczych zostało złożonych w konkursie PRELUDIUM: 10 wniosków na kwotę ponad 1 mln zł. Następnie OPUS: 8 wniosków na kwotę ponad 6 mln zł oraz SONATA: 2 wnioski na kwotę 458 662 zł. Łącznie ICZMP aplikuje o 7 841 519 zł.

Trzymamy kciuki!