NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

Jednocześnie, poprzez wdrażane inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

Programy i projekty realizowane w NCBR:

Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji:


Aktualne konkursy NCBR
 


 

 

Projekt „Mammo AI”

1 października 2017 roku Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” wraz z firmą Pixel Technology sp. z o.o. rozpoczął działania otwierające Projekt „Mammo AI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Budżet Projektu wynosi 8 948 200,63 zł.

Przedmiotem Projektu „Mammo AI” są badania mające na celu utworzenie informatycznej sieci automatycznie wykrywającej zmiany nowotworowe w badaniach mammograficznych, ponadto kategoryzowanie badań pacjentki pod kątem typu nowotworów, a nawet automatyczne wskazanie konkretnego nowotworu, z którym zmaga się osoba chora. W tym celu zostanie przeprowadzonych co najmniej 3000 badań mammograficznych. Zdjęcia zostaną wykonane techniką standardowa, jak i przy zastosowaniu poszerzonego algorytmu diagnostycznego o  tomosyntezę, dzięki której zamiast obrazów z kompleksową superpozycją wszystkich struktur w piersi (charakterystyczna dla tradycyjnych mammografów 2D). Na podstawie uzyskanych obrazów specjalista zidentyfikuje patologiczne struktury bez problemów wynikających z nakładania się ich na siebie. Warto podkreślić, iż podczas skanowania z tomosyntezą wykonywana jest seria zdjęć piersi pod różnymi kontami przy zmniejszonej  dawce promieniowania. To nowe, rewolucyjne spojrzenie na strukturę piersi zmienia paradygmat w diagnostyce raka piersi. Zebrane dane zostaną ocenione przez co najmniej dwóch radiologów a w przypadku wykrycia nowotworu, pacjentka zostanie skierowana na dodatkowe badanie, jakim będzie biopsja gruboigłowa. Takie informacje zostaną  przeanalizowane przez opracowane klasyfikatory  typu deep learning, czyli specjalne algorytmy analityczne, które w miarę upływu czasu i coraz większej ilości wprowadzanych danych, będą „uczyć się”, tworząc zaawansowany moduł przeglądarki diagnostycznej badań radiologicznych – Sieć „AI”. Sieć „AI” wykona automatyczną analizę badań mammograficznych i wykryje zmiany nowotworowe widoczne na obrazach, a następnie dokona ich automatycznej kategoryzacji. Wykryte zmiany zostają przypisane do danej kategorii lub typu nowotworu. Zostaną również zaznaczona na każdym przekroju 2D oraz w 3D, a następnie poddane fuzji. Dzięki temu radiolog będzie nieustannie widział progres lub regres choroby, a dodatkowo Sieć „AI” wskaże radiologowi widoczne zmiany w danej grupie. Wykryta zmiana zostanie automatycznie skategoryzowana i odniesiona do poprzednich zmian pacjentki, ale również do dostępnych badań rodziny. Dodatkowo zmiana ta zostanie odniesiona do określonych wzorców. Sieć zostanie tak „wyszkolona”, aby wykrywać i posiadać zapis dotyczący minimum 8 zmian lub grup nowotworów pozwalając na analizę właśnie tego przypadku z całą bazą dostępna w Sieci. Dzięki danym zebranym w Sieci „AI” lekarze radiolodzy zarówno w kraju, jak i zagranicą, otrzymają możliwość dokonania analizy bieżącego przypadku, ale również  porównania go  z przypadkami diagnozowanymi w przeszłości.

Ponadto uruchomiona zostanie specjalna Platforma, z której będą mogły skorzystać same pacjentki, umieszczając tam wyniki swoich badań, w celu skonfrontowania ich z opinią pozostałych specjalistów. Takie wyniki również najpierw będą analizowane przez algorytm typu deep learning, a następnie zostaną skierowane do radiologa, którego zadaniem będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie wyników oraz prezentacja konkluzji pacjentowi.

Szacuje się, iż sukces związany z uruchomieniem a przede wszystkim rozwojem Projektu „Mammo AI” pozwoli znacznie zmniejszyć ilość bolesnych i inwazyjnych biopsji, jakiej poddawane są obecnie pacjentki. Dodatkowo tworząc Sieć „AI”, budujemy bazę danych, dzięki której diagnostyka raka piersi będzie znacznie dokładniejsza i szybsza, a sama analiza przypadków stanie się znacznie poszerzona. Opierając się na opinii specjalistów z całego Świata, możemy nie tylko otrzymać absolutna pewność dotyczącą diagnozy indywidualnego przypadku, ale również w trudnych sytuacjach zyskać rozwiązanie dotyczące unikatowego systemu leczenia.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkie Kobiety w wieku od 49 do 69 lat wykonujące badania profilaktyczne raz na 24 miesiące lub osoby, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania, u których nie wykryto wcześniej zmiany podejrzanej.

Rejestracja Pacjentek odbywa  się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, przy Pracowni Rentgenodiagnostyki (Pawilon A, Łódź ul. Rzgowska 281/289), pod numerem telefonu: 42-271-15-80, w godzinach 8.00-14.30.