Inne


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Stroną porozumienia z NCBR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

Budżet programu wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Jego fundusze przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Realizowanych będzie 5 osi priorytetowych:

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – alokacja, ok. 3,85 mld euro z FE,
 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – alokacja ok. 1,04 mld euro z FE,
 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – alokacja ok. 2,2 mld euro z FE,
 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego – alokacja ok. 1,22 mld euro z FE,
 5. Pomoc techniczna.

IV Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego to:

–                    finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych,
–                    rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,
–                    wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych,
–                    zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (projekty finansowane w IV osi PO IR będą realizowane głównie przez konsorcja jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych),
–                    dostosowanie wspieranych prac B+R do potrzeb gospodarki,
–                    zaangażowanie przedsiębiorstw (np. jako członków konsorcjów) w realizację projektów.

Więcej informacji:

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV. Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”, w Instytucie „CZMP” realizowany będzie projekt pn. „Mammo Al” (akronim: MAI). Wniosek został złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez przedsiębiorstwo Pixel Technology sp. z.o.o (Lidera konsorcjum) oraz Instytut „CZMP”. Celem 3-letniego projektu jest zbudowanie sztucznej inteligencji do automatycznego wykrywania 8 najczęściej występujących nowotworów piersi. Budżet projektu wynosi ponad 9,7 miliona złotych,

Więcej informacji o Programie:

 


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. To właśnie z tego programu operacyjnego w najbliższych latach mają być przeznaczane największe środki na polskie szkolnictwo wyższe i naukę.

Cały POWER składa się z następujących sześciu osi priorytetowych:

 • Oś I Osoby młode na rynku pracy
 • Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
 • Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia
 • Oś VI – Pomoc Techniczna.

Łączny budżet programy wynosi 4,687 mld euro.

W ramach osi V realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Alokacja EFS – 301 mln euro.

Więcej informacji:

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.3 „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” realizowany jest projekt pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo”. Instytut „CZMP” jest jednym z partnerów projektowych, który zorganizuje ponadprogramowe praktyki zawodowe dla studentów pielęgniarstwa.

Więcej informacji o projekcie: