Profesor Ewa Gulczyńska

EGulczynska_v1
dr hab.n.med. Ewa Gulczyńska,  prof. ICZMP
Kierownik Kliniki Neonatologii

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy

dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, profesor ICZMP, specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii.Członek Zarządu i Sekretarz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Miejsce pracy/stanowisko:

 • Od 2008 r. – Kierownik Kliniki Neonatologii ICZMP
 • Od 2008 r. – Adiunkt UM w Łodzi III Katedra Ginekologii i Położnictwa UM

Dorobek naukowy:

 • 1988 – 1 stopień specjalizacji z pediatrii
 • 1992 – 2 stopień z pediatrii
 • 1993 – 2 stopień z neonatologii
 • 1999 – dr n. medycznych
 • 2007 – dr hab. n. med.

Doświadczenia zagraniczne:

 • Hot Topics in Neonatology, Waszyngton, USA 2014 r.
 • Hot Topics in Neonatology, Waszyngton, USA 2013 r.
 • Staż w oddziale Intensywnej Terapii Pediatrycznej Noworodkowej, Birmingham, USA 2009 r.
 • Stypendystka Fundacji Dzieci Polskich, Columbia Presbyterian Hospital, New York, 1999 r.
 • Kurs WHO rozwój opieki perinatalnej, planowanie sprzętu w opiece perinatalnej, Triest, Włochy, 1995 r.
 • Staż Liverpool Women s Neonatal Unit/British Council, Liverpool, GB, 1993 r.
 • 6 x kursy doskonalące Hipokrates Stockholm, Verona, Warszawa, Podlesice, Kos, Siena, 1999 – 2010 r.
 • Kursy Good Clinical Practice (GCP), 2002 – 2011 r.

Pozostałe doświadczenia zawodowe/członkowstwa w organizacjach zawodowych:

 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne w latach 1996-1998 – Przewodnicząca Sekcji Neonatologicznej przy PTP
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – Przewodnicząca oddziału łódzkiego do 2009,
 • członek zarządu krajowego PTMP
 • Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
 • Członek European Association of Perinatal Medicine

Wyróżnienia/tytuły:

 • Nagroda Rektora UM w Łodzi 2009r
 • Nagroda za najlepszą pracę poglądową w 2013 roku : ”Żywienie wcześniaka po wypisie ze szpitala” Standardy Medyczne

Doświadczenia w badaniach klinicznych:
Badanie własne:

 • 1999 – Optymalizacja dawkowania wankomycyny u noworodków urodzonych przedwcześnie – farmakokinetyka wankomycyny – projekt finansowany przez KBN
 • 2007 Badania nad immunologicznymi i biochemicznymi efektami przedurodzeniowej terapii siarczanem magnezu na neurologiczne I kliniczne wyniki noworodków urodzonych < 34 tyg. ciąży Grant KBN
 • 2007 Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce – wieloośrodkowe, prospektywne badanie kohortowe Grant KBN
 • 2010 Porównanie dwóch metod leczniczej hipotermii skojarzonych z neuroprotekcyjnym efektem MgSO4 – projekt badawczy finansowany przez KBN/NCN

Badania kliniczne sponsorowane:

 • 1997-1999 Immunoglobuliny w profilaktyce zakażeń szpitalnych – Subinvestigator
 • 2000-2002 Surfaktant syntetyczny w zespole zaburzeń oddychania badanie III fazy Principal Investigator
 • 2002–2004 Surfaktant syntetyczny w zespole zaburzeń oddychania III fazy Principal Investigator
 • 2005 -2006 Surfaktant syntetyczny – w profilaktyce BPD u noworodków ELBW
 • 2006 -2013 – walentna skonjugowana szczepionka przeciwko pneumokokom
 • 2007 -2013 – walentna skonjugowana szczepionka przeciwko pneumokokom
 • 2009 Badanie fazy 2b – leczenie hiperbilirubinemii > 35 tyg. życia – fazy Principal Investigator
 • 2011-2013 Prospektywne RTC porównujące produkt rhBSSL i placebo dodawane do mieszanki mlecznej lub pasteryzowanego mleka kobiecego u noworodków urodzonych przed 32 tyg. ciąży. Fazy – Principal Investigator RabGRD

Autor lub współautor łącznie 234 prac, w tym:

 • 85 prac polskich i 15 zagranicznych, streszczeń zjazdowych polskich (52) i zagranicznych (42).
 • Jest także autorem 5 wydawnictw książkowych, rozdziałów w 5 podręcznikach polskich, w 1 monografii polskiej i w 1 podręczniku zagranicznym. Łączna wartość IF wynosi 47,3, łączna punktacja ministerstwa 749 pkt.

Współpraca:

 •  W gronie ekspertów leczenia żywieniowego, opracowanie standardów. „Żywienie enteralne i parenteralne noworodków, żywienie noworodka po wypisie.
 • W projekcie ds. Bezpiecznego porodu” 2014.
 • W gronie ekspertów opracowujących „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego”, 2015 r.
 • ” Polska Sieć Neonatologiczna”:  Opisowa analiza epidemiologiczna populacji pacjentek rodzących i noworodków z małą masą urodzeniową pod względem epidemiologii i mikrobiologii zakażeń okołoporodowych oraz wczesnych i późnych zakażeń noworodków. Molekularna charakterystyka gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z zakażeń inwazyjnych od noworodków z małą i bardzo małą masą urodzeniową, z uwzględnieniem ich lekooporności oraz czynników wirulencji.
 • Współpraca z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka nad opracowaniem nowych technologii zapewniających stabilizację termalną oraz regulację wilgotności szczególnie w grupie noworodków z ekstremalnie małą masą ciała.
 • Projekt badawczy retro i prospektywny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego: „Postępowanie terapeutyczne u noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychania”.
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Panią Profesor Ewę Gulczyńską - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Pani Profesor Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki to miejsce, do którego trafiają pacjentki z całej Polski.

Profesor Ewa Gulczyńska: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki powołany został ponad 25 lat temu  jako unikalny w skali kraju ośrodek zapewniający kompleksową opiekę nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem, a w szczególności nad pacjentkami z ciążami wysokiego ryzyka i noworodkami z wadami rozwojowymi.

Klinika Neonatologii jest integralną częścią opieki perinatalnej realizowanej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. W tym unikalnym centrum perinatalnym na świat przychodzi ok. 4000-4500 noworodków rocznie, w tej liczbie ok. 1200 dzieci wymaga diagnostyki i leczenia w pododdziałach Kliniki Neonatologii: Intensywna Terapia Noworodka i Patologia Noworodka.  W Klinice Neonatologii leczone są noworodki urodzone przez pacjentki z grup najwyższego ryzyka, które kierowane są do ICZMP z terenu całej Polski. Dotychczas opieką otoczyliśmy ponad 100 tysięcy noworodków, z których około 22 tysięcy wymagało diagnostyki i leczenia w Intensywnej Terapii Noworodka i Patologii Noworodka.

BA: Pani Profesor w czym specjalizuje się Klinika i na czym polega współpraca z innymi Klinikami w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki?

PEG:W ramach działalności statutowej w Klinice Neonatologii leczone są noworodki urodzone przedwcześnie, w tej liczbie dużą grupę stanowią dzieci z ekstremalnie małą masą ciała (poniżej 1000g), noworodki z zakażeniami perinatalnymi, dzieci z ciąż wielopłodowych, prowadzona jest także diagnostyka i terapia okołooperacyjna noworodków poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, chirurgicznym i neurochirurgicznym.

Opieka realizowana jest przez doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski współpracujący z licznymi specjalistami zabiegowymi. Między innymi zespół Kliniki współpracuje z Kliniką Terapii Płodu oraz z chirurgami dziecięcymi ICZMP w trakcie korekcji chirurgicznej u noworodków z wadami wrodzonymi pod postacią wytrzewienia, które operowane są natychmiast  po urodzeniu w już w sali porodowej. W oddziale zatrudniony jest lekarz rehabilitant i fizjoterapeuta odpowiedzialni za ocenę rozwoju dzieci i opiekę neurorozwojową.

Zespół pielęgniarski wdraża opiekę neurorozwojową dostosowując  środowisko intensywnej terapii neonatologicznej do indywidualnych potrzeb danego pacjenta zwłaszcza dziecka o najmniejszej urodzeniowej masie ciała(NIDCAP) – odbywając specjalistyczne kursy w UK, Holandii, Szwecji.

Zespół Kliniki Neonatologii realizuje dalszą opiekę follow-up naszych pacjentów w Poradni Patologii ICZMP, koordynując także program profilaktyki zakażeń RS.

EuroNeoStat – celem stałej poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia noworodków, dane dotyczące wyników leczenia najmniejszych wcześniaków (< 1500g i < 32 tyg. ciąży) w Klinice Neonatologii ICZMP przekazywane są do Europejskiej Systemu Informatycznego.

Klinika Neonatologii współpracuje z 6 polskimi NeoOIT szpitali świadczących opiekę perinatologiczną, w ramach Polskiej Sieci Neonatologicznej monitorującej zakażenia w oddziałach intensywnej terapii noworodka.

Obecna prowadzona przebudowa i stała modernizacja wyposażenia Kliniki Neonatologii rozszerza możliwości diagnostyczno-lecznicze, zwiększa dostępność miejsc intensywnej terapii i poprawia bezpieczeństwo naszych pacjentów, natomiast Zespołowi Kliniki daje ogromną satysfakcję z pracy w tak wyjątkowym ośrodku.

Radość Rodziców, którym przekazujemy wyleczonych pacjentów jest dla nas największą nagrodą.