Profesor Marcin Tkaczyk

M_Tkaczyk
Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk Zastępca kierownika Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
specjalista pediatra i nefrolog, nefrolog dziecięcy
Konsultant Wojewódzki dla województwa łódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej
Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
Edukacja: 2015 – uzyskany tytuł specjalisty nefrologa dziecięcego. 2014 – uzyskany tytuł naukowy profesora w dziedzinie medycyny 2007 – uzyskany tytuł specjalisty nefrologa. 2007 – uzyskany tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 2004 – Uzyskanie tytułu specjalisty pediatry (dawny II st specjalizacji). 2001 – Zamknięty przewód doktorski i przyznany tytuł dr n.med. na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, pt. Badania nad aktywacją płytek krwi w zespole nerczycowym u dzieci. Promotor prof. dr hab. n.med. Z.Baj. 1999 – ukończony 1 st. Specjalizacji z Pediatrii. 1995 – roczny kurs przygotowujący do FCE, FCE w czerwcu 1996 r.; 1995 – Ukończenie Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi, numer dyplomu: 13305/13218/95, średnia – „ponad dobry”; 1993-95 – Studia Indywidualne przy Zakładzie Genetyki Medycznej AM w  Łodzi. 1991 – Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Łodzi. 1989 – Akademia Medyczna w Łodzi; 1989 – Ukończone I L.O. im. M.Kopernika w Łodzi, profil biol-chem.
Nagrody: 2003 – Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej za pracę naukową opublikowaną w latach 2000-2003. 2002 – Nagroda Rektora Wojskowej Akademii Medycznej za publikację naukową – Surface markers of platelet function in idiopathic nephrotic syndrome in children, Pediatr Nephrol  (2002) 17:673-677. 2001 – Nagroda Rektora Wojskowej Akademii Medycznej II stopnia za doktorat. 2000 – Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej za pracę naukową opublikowaną w latach 1998-2000
Kształcenie Zawodowe: 2013  – Ukończone studia podyplomowe”Profesjonalne Kadry Sektora B+R” na Uniwersytecie Łódzkim 2013 – ukończone szkolenie i certyfikat w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z metodyką PRINCE2 2008 – szkolenie ICZMP w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych i prowadzeniu przetargów. 2005 – 3 tygodnie stypendium European Society for Pediatric Nephrology, Yorkhill Hospital Glasgow. 2003 – 3-tygodniowy kurs nefrologiczny, World Congress of Nephrology  2003 Training Course, Hannover-Berlin V-VI 2003. 2002 – 5-dniowy kurs ultrasonografii pediatrycznej, Phillips, Ustroń, IV 2002. 2001 – 6 tygodni stypendium w Klinice Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) – opiekun: prof. Otto Mehls. 7-dniowy kurs nefrologiczny – 1st ERA Postgraduate Training Course, Praga. 2000 – ukończone studia podyplomowe “Zarządzanie Firmą Medyczną” Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi; VI 2000. 1998 – stypendium naukowe (XI-XII 98) na Uniwersytecie w Bolonii, Klinika Nefrologii i Dializ, opiekun.: prof. Sergio Stefoni.
Doświadczenie zawodowe: Członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii dziecięcej od 2015. Profesor nadzwyczajny. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, od X 2010. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Pediatrycznej, Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 2008. Zastępca Kierownika Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, od XI 2009. p.o. Kierownika Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP, w Łodzi od 2008 do X 2009. p.o. Kierownika Zakładu Dializoterapii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2008-2009. Zastępca kierownika Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP w Łodzi 2007-2008. Docent Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP w Łodzi od VI 2007 do X 2010. Starszy asystent Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP w Łodzi od V 2005. Adiunkt Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP w Łodzi od V 2002. Asystent Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP w Łodzi 1999-2002. Młodszy asystent Kliniki Nefrologii i Dializoterapii ICZMP – 1996-1999. od 15.10.1996 – Klinika / Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 95-96.- staż podyplomowy w szpitalu miejskim w Łodzi;
Zainteresowania naukowe:
 1. Diagnostyka i leczenie zespołu nerczycowego oraz jego powikłań u dzieci.
 2. Nadciśnienie tętnicze u dzieci
 3. Ocena czynności nerek u dzieci.
 4. Leczenie nerkozastępcze u dzieci
 5. Wczesna diagnostyka wad wrodzonych układu moczowego u dzieci.
Uczestnictwo w programach badawczych
 1. Rejestr Wad Wrodzonych –Columbia University NY
 2. PREDICT – badanie wieloośrodkowe Uniwersytet w Bolonii
 3. PODONET – Europejski rejestr steroidoopornych zespołów nerczycowych. Kordynator: prof. F.Schaeffer Heidelberg
 4. 4C – Europejski projekt dotyczący powikłań sercowo-naczyniowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci. Kordynator: prof. F.Schaeffer Heidelberg
 5. OLAF, Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce – PL0080. Badanie wieloośrodkowe pod kierunkiem IP CZD, doc.M.Litwin; udział: koordynator regionalny.
 6. Czynność śródbłonka naczyniowego, metabolizm aminotioli i ich potencjał oksydacyjno-redukcyjny jako metody oceny wczesnych zmian miażdżycowych w przebiegu idiopatycznego zespołu nerczycowego grant KBN 2 P05E 034 26; udział: wykonawca.
 7. Badanie układu krzepnięcia i fibrynolizy u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym, Grant KBN, kierownik: dr n.med. Marcin Tkaczyk.
 8. “Badanie czynności płytek krwi i granulocytów w zespole nerczycowym u dzieci”, grant KBN, kierownik prof. dr n.med. Z.Baj.
 9. „Badania wieloośrodkowe nt profilaktyki przeciwzakrzepowej w zespole nerczycowym u dzieci” – koordynator regionalny; koordynator ogólnopolski dr n.med. T. Jarmoliński, Klinika Nefrologii Dziecięcej AM w Poznaniu.
 10. „Shunt pęcherzowo owodniowy w leczeniu wrodzonych wad układu moczowego”, wykonawca – kierownik tematu dr hab. n.med. Krzysztof Szaflik, ICZMP,( grant KBN, 1998-2000)
Podręczniki:
 1. Nowicki M, Tkaczyk M: Ostra niewydolność nerek spowodowana zatruciami. W: Matuszkiewicz-Rowińska J (red). Ostra niewydolność nerek – Problem interdyscyplinarny. PZWL Warszawa 2006. 234-247.
 2. Tkaczyk M, Czupryniak A: Wady wrodzone układu moczowego. w Nowicki M red. Nefrologia dla studentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
 3. Tkaczyk M: Znaczenie oceny zaburzeń czynności śródbłonka, układu krzepnięcia i fibrynolizy u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Monografia. SP M.Color, Łódź 2006.
 4. Nowicki M, Tkaczyk M: Wady cewkowe wrodzone i nabyte. W: Choroby nerek (red Myśliwiec M). PZWL 2008,
 5. Tkaczyk M, Nowicki M: Choroby cewek nerkowych. W: Choroby wewnętrzne. (red. Myśliwiec M). Termedia 2009.
 6. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego. (red. M.Tkaczyk)., PTNefD, Szczecin 2009.

 

Dorobek naukowy 1: publikacje Publikacje anglojęzyczne: 34. Publikacje polskie: 70, IF 60.86, liczba cytowań: 157, HIRSH 8.
Dorobek naukowy 2: wystąpienia Konferencje krajowe: 109, konferencje zagraniczne: 39. Referaty krajowe za zaproszenie: 10.
Badania kliniczne Doświadczenie w badaniach klinicznych III/IV fazy. Przeszkolony w Good Clinical Practice (GCP, ostatnie szkolenie 2015). Liczba badań 16.
Recenzent w czasopismach Pediatric Nephrology. Journal of Human Hypertension. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Cochrane Database Library. Nephron Clinical Practice, Archives of Medical Science, Przegląd Pediatryczny. Atherosclerosis,
Działalność dydaktyczna Wykładowca akademicki w Uniwerystecie Medycznym w Łodzi 2008-2009, 2010-2015. Opiekun koła naukowego przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii UM w Łodzi (2005-2006). Wykłady i zajęcia dla studentów Wydziału Studiów w Języku Angielskim UM w Łodzi. Promotor 2 zamkniętych i 3 otwartych przewodów doktorskich. Promotor 3 prac magisterskich i jednej licencjackiej. Opiekun specjalizacji z nefrologii (3 osoby). 2 zakończone. Recenzent prac licencjackich z zakresu pielęgniarstwa (3). Recenzent prac doktorskich (2). Prowadzenie zajęć na kursach specjalizacyjnych z zakresu pielęgniarstwa anestozjologicznego, nefrologicznego z dializoterapią.
Członkostwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej od 2008. Członek Zarządu 2009-2015. Polskie Towarzystwo Badań nad Chorobami Nerek (od 2005) – sekretarz i członek zarządu od 2005  do 2011 r. European Society for Paediatric Nephrology, od 2004. International Society of Nephrology, od 2003 European Renal Ass./European Dialysis and Transplant Ass.– od I do XII 1998
Członkostwo w Komitetach Organizacyjnych 2015 – Przewodniczący Komitetu Naukowego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 7 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. 2012 – European Society for Pediatric Nephrology Conference, Kraków. 2003, III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Łódź. 2005, Konferencja nt. Dializy Otrzewnowej, Spała. 2006, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, „Nowe kierunki w prewencji i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży”
Inne: od 1985 r. – aktywna działalność w Związku Harcerstwa Polskiego, st Harcmistrza (2004); Przygotowany do pracy z kadrą w organizacjach pozarządowych na poziomie powiatu (2004).