Staramy się o logo HR Excellence In Research

 

Logo Human Resources Excellence in Research

Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, w wyniku których tworzone jest przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską. Nadawane jest im logo „HR Excellence in Research”.
Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Jak uzyskać logo HR Excellence in Research:

Przed podjęciem kroków w celu uzyskania logo można przesłać do Komisji Europejskiej deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu. Wysłanie takiej deklaracji nie jest obowiązkowe i nie jest pierwszym etapem w procesie starania się o logo HR. Jest to jedynie sygnał, że dana instytucja wyraża poparcie dla tej inicjatywy. Deklaracje przesyła się w wersji elektronicznej na adres RTD-CHARTER@ec.europa.eu i są one publikowane na stronie Komisji Europejskiej.

W celu uzyskania logo, należy podjąć następujące kroki:

1.    Najpierw należy przeprowadzić w instytucji analizę wewnętrzną, która pozwoli ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem. Można w tym celu wykorzystać tabelę przygotowaną przez KE – Template for internal analysis;

2.    Na podstawie wniosków z analizy należy przygotować strategię HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji. Dokumenty te należy przesłać do Komisji Europejskiej na adres: RTD-CHARTER@ec.europa.eu. W związku z dużym zainteresowaniem instytucji otrzymaniem logo, KE ustaliła następujące 2-tygodniowe okresy na przyjmowanie dokumentów:
1 – 15 maja 2015; 1 – 15 września 2015; 1 – 15 listopada 2015; 1 – 15 lutego 2016. Ocena nadesłanych dokumentów jest przeprowadzana w ciągu 3 miesięcy po każdym z tych terminów.

3.    Po akceptacji strategii i planu działań Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research;

4.    Po upływie 2 lat instytucja powinna przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu;

5.   Po 4 latach przeprowadzona zostaje analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Dodatkowe informacje i dokumenty związane z tym procesem znajdują się na stronie EURAXESS Komisji Europejskiej.

 

Koordynator działań HR:
mgr Edyta Milewska
Dział Współpracy Naukowej i Badawczej
tel. 42271-1606
e-mail: edyta.milewska@iczmp.edu.pl

Staramy się o logo HR Excellence In Research

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ubiega się o otrzymanie logo „Human Resources Excellence in Research”. Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców, zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wszystkie przedsięwzięcia mają na celu podniesienie poziomu przeprowadzania badań naukowych zgodnych z HRS4R w ICZMP oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń z innymi jednostkami w Europie.

Komitet ds. HR Excellence in Research, w którego skład wchodzą Prof. Mariusz Stasiołek, Sekretarz Naukowy i Pani Agnieszka Klepacka, Kierownik Działu Współpracy Naukowej i Badawczej; Kierownik Działu Kadr Pani Małgorzata Sadowska oraz opiekun Zrzeszenia Naukowców Pan Prof. Paweł Szychta przeprowadzili wewnętrzną analizę, która pozwoliła ocenić aktualną politykę badań w Instytucie. Omawiane były poszczególne aspekty istotne dla oceny sytuacji, do których zaproponowano rozwiązania w poszczególnych obszarach. Obserwacje dokonane podczas analizy wewnętrznej nakreśliły dalsze kierunki działań, które należy podjąć w celu ulepszenia obszaru naukowego w Instytucie.

Dnia 18 kwietnia 2016 roku Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi otrzymał logo „HR Excellence in Research”, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Działania mające na celu wdrożenie zasad Karty i Kodeksu mają służyć ugruntowaniu pozycji Instytutu jako stymulującego środowiska naukowego, a także dostosowaniu celów strategicznych do międzynarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej.

HR_logo_WWW_wpis

Internal Gap Analysis and Action Planikony_pdf

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Podsumowanie Seminarium dla instytucji, które uzyskały europejskie wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’

 

 

 

Internal review 2018