Nauka i Badania

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – ICZMP rozpoczął działalność we wrześniu 1997 roku. Placówka jest wiodącym ośrodkiem medycznym ze statusem instytutu badawczego o profilu ginekologiczno-położniczym, perinatologicznym oraz pediatrycznym. Instytut zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, której działania wspiera rozbudowane zaplecze diagnostyczne. W skład Instytutu wchodzą 21 kliniki oraz 5 zakładów diagnostycznych o różnorodnym profilu. Placówka zatrudnia 44 pracowników naukowych, w tym: 11 profesorów zwyczajnych, 19 profesorów nadzwyczajnych,13 adiunktów oraz 1 asystenta. Organem opiniodawczym oraz inicjującym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej jest Rada Naukowa. Połączenie w jednym ośrodku wysokospecjalistycznej opieki perinatalnej z wieloma specjalnościami pediatrycznymi, w tym zabiegowymi, stwarza unikalne warunki do analizy wyników leczenia podjętego jeszcze prenatalnie i prowadzenia kolejnych etapów nowoczesnej terapii zachowawczej i operacyjnej. Na dorobek publikacyjny pracowników Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” składają się publikacje prac w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) umieszczonych w bazie Journal Citation Reports (JCR), publikacje w pozostałych czasopismach recenzowanych z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, publikacje w innych czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych, a także opublikowane monografie i podręczniki oraz ich rozdziały.

W latach 1999 – 2014, w bazie dorobku naukowego ICZMP zarejestrowanych zostało:

  • 776 prac opublikowanych w czasopismach umieszczonych w bazie JCR,
  • 2181 prac  opublikowanych w pozostałych czasopismach recenzowanych  wymienionych na listach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • 524 pozycje  opublikowane w innych czasopismach,
  • 613 rozdziały w monografiach i podręcznikach,
  • 276 pozycje  opublikowane w wydawnictwach zbiorowych,
  • 3235 doniesień zjazdowych  opublikowanych w czasopismach lub suplementach czasopism.

W ww. okresie pracownicy ICZMP pełnili rolę redaktora naczelnego wieloautorskich monografii lub podręczników w 50 pozycjach. Kadra ICZMP stale podnosi swoje kwalifikacje naukowe czego dowodem są uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe. W latach 1999-2014 pracownicy ICZMP uzyskali:

  • stopień naukowy doktora – 201 osób,
  • stopień doktora habilitowanego – 38 osób,
  • tytuł naukowy profesora – 25 osoby.

Zagadnienia tematyczne, w których prowadzone są w placówce badania naukowe wyznacza Kierunkowy Plan Tematyczny Badań Naukowych ICZMP, który w roku 2015 obejmuje dziewięć obszarów.

I. Niepłodność, ciąża prawidłowa i powikłana zaburzeniami u matki i płodu – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne.
II. Opracowanie zasad diagnostyki i monitorowanego leczenia zakażeń oraz innych stanów zapalnych u ciężarnych i u dzieci.
III. Patogeneza, diagnostyka i leczenie wad wrodzonych oraz chorób metabolicznych.
IV. Patogeneza, diagnostyka i leczenie wybranych chorób układu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo-płciowego, układu wydzielania wewnętrznego, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego oraz narządów zmysłu.
V. Diagnostyka i terapia zaburzeń odżywiania, wzrastania i dojrzewania płciowego.
VI. Diagnostyka i leczenie chorób ginekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu przekwitania u kobiet.
VII. Choroba nowotworowa-badania nad epidemiologią i patogenezą chorób nowotworowych oraz nad nowymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi.
VIII. Urazy wielonarządowe.
IX. Fetologia-badania nad fizjologią i patofizjologią oraz nowymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi płodu.