ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

    Archiwum:
2018,2017,2016201520142013

 

2019.12.30 ZP/134/2019 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP”
2019.12.24 ZP/135/2019 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych, z zakresu analityki ogólnej oraz do oznaczania metodą chemiluminescencji i oznaczania kwasu wanilinomigdałowego w moczu metodą kolumienkową  wraz z dzierżawą analizatorów  dla Instytutu „CZMP”
2019.12.20 ZP/139/2019 Dostawa treprostynilu stosowanego w programie lekowym leczenia nadciśnienia płucnego B.31 dla Instytutu „CZMP”
2019.12.17 ZP/145/2019 Dostawa napędu do chirurgii urazowej i ortopedii wraz z osprzętem dla Instytutu „CZMP”
2019.12.16 ZP/140/2019 Usługa polegająca na wykonaniu Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz Zbiorczych Zestawień Kosztów w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 i C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2019.12.12 ZP/141/2019 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP”
2019.12.10 ZP/144/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”
2019.12.09 ZP/138/2019 Dostawa przezcewnikowych zastawek serca dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2019.12.06 ZP/136/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”
2019.12.06 ZP/131/2019 Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
2019.12.05 ZP/143/2019 Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytutu „CZMP”
2019.12.04 ZP/142/2019 Dostawa zestawu do bronchoskopii interwencyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”
2019.12.04 ZP/126/2019 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków.
2019.12.03 ZP/133/2019 Roboty budowlane mające na celu remont pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na 5 piętrze Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2019.11.28 ZP/129/2019 Dostawa napędu do chirurgii urazowej i ortopedii wraz z osprzętem dla Instytutu „CZMP”
2019.11.28 ZP/130/2019 Dostawa mleka i odżywek w płynie (RTF) dla Klinik Instytutu „CZMP”
2019.11.27 ZP/132/2019 Dostawa systemu implantów do leczenia skolioz wczesnodziecięcych opartego na prętach magnetycznych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2019.11.25 ZP/123/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2019.11.22 ZP/127/2019 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”
2019.11.22 ZP/128/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2019.11.15 ZP/109/2019 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań wraz z dzierżawą analizatorów  dla Instytutu „CZMP”
2019.11.14 ZP/124/2019 Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP”
2019.11.12 ZP/125/2019 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2019.10.30 ZP/115/2019 Dostawa zestawów do osteotomii wyprostnej i implantów blokowania zatoki stępu dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2019.10.28 ZP/122/2019 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH Z UŻYCIEM MIKROMACIERZY CGH DLA INSTYTUTU „CZMP”
2019.10.24 ZP/120/2019 Usługa wykonania okresowych pomiarów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji w Instytucie „CZMP”
2019.10.23 ZP/118/2019 Dostawa gazów wraz z napełnieniem i legalizacją butli własnych dla Instytutu „CZMP”
2019.10.22 ZP/121/2019 Roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Instytucie „CZMP”
2019.10.21 ZP/119/2019 Dostawa pasyreotydu stosowanego w leczeniu akromegalii dla Instytutu „CZMP”
2019.10.18 ZP/114/2019 Dostawa sprzętu zabiegowego dla Kliniki Neurochirurgii oraz akcesoriów do żywienia pozajelitowego noworodków dla Instytutu „CZMP” 
2019.10.16 ZP/116/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w wysokiej klasy echokardiografy pracowni hemodynamicznych znajdujących się w jednostkach posiadających oddział/klinikę kardiologii dziecięcej” w 2019 r
2019.10.11 ZP/117/2019 Dostawa panelowych testów narkotykowych oraz szybkiego testu ureazowego do wykrywania Helicobacter pylori dla Instytutu „CZMP”
2019.10.04 ZP/113/2019 ROBOTY BUDOWLANE MAJĄCE NA CELU PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ BLOKU PORODOWEGO W BUDYNKU SZPITALNYM „A” W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE KLINIKI POŁOŻNICTWA, PERINATOLOGII I GINEKOLOGII – BLOKU PORODOWEGO W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI”
2019.09.27 ZP/112/2019 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
2019.09.26 ZP/111/2019 Roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Instytucie „CZMP”
2019.09.23 ZP/101/2019 Dostawa sprzętu stosowanego w ramach wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2019.09.23 ZP/106/2019 Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytut „CZMP”
2019.09.19 ZP/108/2019 Dostawa produktu leczniczego Lapatynibu dla Instytutu „CZMP”
2019.09.16 ZP/104/2019 Dostawa gazów medycznych z serwisem zbiornika tlenu ciekłego oraz butli własnych dla Instytutu „CZMP”
2019.09.16 ZP/103/2019 Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”
2019.09.16 ZP/105/2019 Dostawa produktów leczniczych, w tym stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP”
2019.09.11 ZP/100/2019 Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących
2019.09.05 ZP/94/2019 Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów, płytek odciskowych wraz z aplikatorem oraz zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP”
2019.09.05 ZP/97/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP
2019.09.04 ZP/91/2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2019.09.04 ZP/98/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP
2019.08.30 ZP/102/2019 Roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz remont pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Instytucie „CZMP”
2019.08.26 ZP/96/2019 Dostawa immunoglobulinum humanum dla Instytutu „CZMP”
2019.08.13 ZP/93/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Instytutu “CZMP”
2019.08.12 ZP/95/2019 Dostawa napędu do chirurgii urazowej i ortopedii dla Instytutu „CZMP”
2019.08.12 ZP/89/2019 Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
 2019.08.07 ZP/92/2019 Dostawa pawilizumabu stosowanego w programie lekowym zapobiegania zakażeniom wirusem RS dla Instytutu „CZMP”
 2019.08.01 ZP/90/2019 Dostawa ekulizumabu stosowanego w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego dla Instytutu „CZMP”
2019.07.29 ZP/80/2019 Dostawa artykułów elektrycznych dla Instytutu „CZMP”
2019.07.29 ZP/88/2019 Dostawa densytometru rentgenowskiego dla Instytutu „CZMP”
2019.07.24 ZP/87/2019 Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą mikroskopu fluorescencyjnego oraz analizatora dla Instytutu „CZMP”
2019.07.19 ZP/84/2019 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia raka płuc dla Instytutu „CZMP”
2019.07.19 ZP/86/2019 Dostawa produktu leczniczego – Nusinersenu – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2019.07.18 ZP/85/2019 Dostawa gazów medycznych z serwisem zbiornika tlenu ciekłego, dzierżawa butli oraz serwisowanie butli własnych dla Instytutu „CZMP”
2019.07.16 ZP/81/2019 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP”
2019.07.16 ZP/82/2019 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2019.07.11 ZP/83/2019 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP”.
2019.06.26 ZP/79/2019 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych oraz immunoglobuliny anty D  dla Instytutu „CZMP”.
2019.06.25 ZP/76/2019 Dostawa oksygenatorów stosowanych w ramach wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych dla Instytutu „CZMP”.
2019.06.25 ZP/75/2019 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2019.06.25 ZP/78/2019 Dostawa immunoglobulinum humanum dla Instytutu „CZMP”
2019.06.19 ZP/77/2019 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2019.06.07 ZP/73/2019 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP”
2019.06.06 ZP/71/2019 Usługa odbioru odpadów pozostałych po segregacji o kodzie 150106 wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2019.06.06 ZP/74/2019 Dostawa wismodegibu stosowanego w programie leczenia zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry dla Instytutu „CZMP”
2019.06.04 ZP/72/2019 Dostawa produktów leczniczych: Wemurafenibu i Kobimetynibu stosowanych w programie lekowym leczenia czerniaka oraz Trastuzumabu stosowanego w leczeniu nowotworów dla Instytutu „CZMP”
2019.05.23 ZP/70/2019 Dostawa produktu leczniczego – Rituximabu -stosowanego w programie lekowym leczenia chłoniaków dla Instytutu „CZMP”
2019.05.22 ZP/69/2019 Dostawa produktów leczniczych –  nusinrensenu – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz heparyny drobnocząsteczkowej wraz z akcesoriami do jej podawania dla Instytutu „CZMP”
2019.05.22 ZP/68/2019 Roboty budowlane w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2019.05.16 ZP/66/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej do analizy mikromacierzy CGH dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2019.05.15 ZP/65/2019 Dostawa szybkich testów diagnostycznych wykonywanych w warunkach oddziału, stosowanych w diagnostyce przedwczesnego pękania błon płodowych, zagrożenia porodem przedwczesnym oraz wykrywania infekcji paciorkowcem, chlamydiami i dwoinką rzeżączki dla Instytutu „CZMP”
2019.05.15 ZP/64/2019 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP”
2019.05.14 ZP/63/2019 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych oraz immunoglobuliny anty D  dla Instytutu „CZMP”.
2019.05.09 ZP/67/2019 Remont pokoi lekarskich przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie „CZMP”.
2019.05.06 ZP/62/2019 Dostawa akcesoriów do monitorowania saturacji zgodnie ze standardem Massimo dla Instytutu „CZMP”.
2019.04.26 ZP/61/2019 Dostawa zestawów systemu implantów zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku wraz z osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku do przeprowadzenia implantacji dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu „CZMP”
2019.04.26 ZP/54/2019 Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych dla Instytutu „CZMP”
2019.04.26 ZP/59/2019 Dostawa sond kompatybilnych z aparatem ddPCR oraz odczynników do aparatu QuanStudio 3D Digital PCR dla Instytutu “CZMP”.
2019.04.25 ZP/60/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Instytutu „CZMP”
2019.04.25 ZP/57/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu „CZMP”, celem utworzenia Pracowni Badań Otoneurologicznych i Pracowni Oceny Aktywności Disacharydaz
2019.04.23 ZP/51/2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2019.04.23 ZP/55/2019 Dostawa immunoglobulinum humanum dla Instytutu „CZMP”
2019.04.23 ZP/48/2019 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP”,
2019.04.19 ZP/50/2019 Rozbudowa sieci informatycznej w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”.
2019.04.18 ZP/56/2019 Dostawa kardiomonitora przystosowanego do pracy w środowisku MRI dla Instytutu „CZMP”
2019.04.18 ZP/53/2019 Dostawa worków foliowych i pokrowców na zwłoki dla Instytutu „CZMP”
2019.04.15 ZP/47/2019 Dostawa akcesoriów stosowanych w leczeniu wodogłowia dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2019.04.11 ZP/52/2019 Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarno-grzewczych oraz narzędzi do kanalizacji dla Instytutu „CZMP”
2019.04.10 ZP/46/2019 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i modernizację części pomieszczeń na potrzeby utworzenia apteki szpitalnej  (z uwzględnieniem pracowni leku cytostatycznego oraz pracowni żywienia pozajelitowego) w budynku „C2” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2019.04.10 ZP/49/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2019.04.04 ZP/45/2019 Dostawa elektrod i akcesoriów do elektromiografów i elektroencefalografów dla Instytutu „CZMP”
2019.04.03 ZP/36/2019 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2019.03.29 ZP/39/2019 Budowa systemu parkingowego z dostawą i montażem urządzeń wraz z elementami służącymi użytkowaniu systemu oraz wykonaniem zasilania elementów systemu w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2019.03.28 ZP/44/2019 Dostawa ekulizumabu stosowanego w programie lekowym leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
2019.03.28 ZP/43/2019 Usługa serwisowania:  1.   systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,  2.   aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,  3.   systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,  4.   sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,  dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2019.03.27 ZP/41/2019 Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu “CZMP”.
2019.03.27 ZP/37/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu „CZMP”, celem utworzenia Pracowni Badań Otoneurologicznych i Pracowni Oceny Aktywności Disacharydaz
2019.03.26 ZP/42/2019 Usługa odbioru odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie “CZMP”.
2019.03.25 ZP/40/2019 Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w przeszczepach więzadeł dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2019.03.22 ZP/38/2019 Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej
2019.03.22 ZP/35/2019 Dostawa pasków do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów dla Instytutu “CZMP”
2019.03.21 ZP/34/2019 Dostawa szantów pęcherzowo-owodniowych i balonów do tamponady macicy dla Instytutu „CZMP”
2019.03.13 ZP/33/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2019.03.08 ZP/31/2019 Dostawa druków, książek zakładowych i recept dla lekarzy dla Instytutu “CZMP”
2019.03.07 ZP/30/2019 Dostawa smoczków jednorazowych i wielorazowych na butelki i RTF-y dla Instytutu „CZMP”
2019.03.07 ZP/32/2019 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej dla Instytutu „CZMP”
2019.03.07 ZP/29/2019 Dostawa Nusinersenu – leku stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2019.03.05 ZP/28/2019 Dostawa środków leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2019.03.05 ZP/21/2019 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu “CZMP”
2019.03.05 ZP/22/2019 Dostawa odczynników do cytometru przepływowego FACSCanto będącego własnością ICZMP, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do badań metodą CLIA wraz z dzierżawą analizatora oraz testów diagnostycznych do oznaczeń przeciwciał algergenowo-swoistych w klasie IgE wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.
2019.03.01 ZP/24/2019 Dostawa opatrunków oraz akcesoriów do podciśnieniowego systemu leczenia ran (NPWC) dla Instytutu „CZMP”
2019.02.28 ZP/23/2019 Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Instytutu „CZMP”
2019.02.28 ZP/13/2019 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2019.02.22 ZP/20/2019 Dostawa anatomicznych ekspanderów i protez stosowanych w zabiegach rekonstrukcji piersi po mastektomii dla Instytutu „CZMP”
2019.02.20 ZP/19/2019 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu “CZMP”.
2019.02.15 ZP/18/2019 Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej
2019.02.14 ZP/17/2019 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu “CZMP”.
2019.02.14 ZP/14/2019 Dostawa akcesoriów stosowanych w leczeniu wodogłowia dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2019.02.13 ZP/16/2019 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2019.02.07 ZP/15/2019 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”.
2019.02.05 ZP/12/2019 Dostawa masek krtaniowych, cewników stosowanych w zabiegach fetoskopowych oraz cewników pępowinowych dla Instytutu “CZMP”
2019.01.31 ZP/11/2019 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu “CZMP”.
2019.01.30 ZP/10/2019 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych przeprowadzanych w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2019.01.23 ZP/9/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu do dializoterapii dla Instytutu „CZMP”
2019.01.22 ZP/8/2019 Dostawa odczynników diagnostycznych do identyfikacji pałeczek E. Coli oraz testów do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich dla Instytutu “CZMP”.
2019.01.21 ZP/6/2019 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2019.01.17 ZP/7/2019 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2019.01.16 ZP/1/2019 Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2019.01.10 ZP/4/2019 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”.
2019.01.09 ZP/5/2019 Remont korytarza Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2019.01.08 ZP/2/2019 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2019.01.04 ZP/3/2019 DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN LUDZKICH DLA INSTYTUTU „CZMP”