ZP/22/2019 – Dostawa odczynników do cytometru przepływowego FACSCanto będącego własnością ICZMP, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do badań metodą CLIA wraz z dzierżawą analizatora oraz testów diagnostycznych do oznaczeń przeciwciał algergenowo-swoistych w klasie IgE wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: