ZP/59/2019 – Dostawa sond kompatybilnych z aparatem ddPCR oraz odczynników do aparatu QuanStudio 3D Digital PCR dla Instytutu “CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: