ZP/74/2019 – Dostawa wismodegibu stosowanego w programie leczenia zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: