ZP/71/2019 – Usługa odbioru odpadów pozostałych po segregacji o kodzie 150106 wytworzonych w Instytucie „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: