O Nas

NAUKA W ICZMP
DZIAŁ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ

Kierownik: mgr inż. Magdalena Skoneczna
tel.: 42 271 18 20, e-mail: magdalena.skoneczna@iczmp.edu.pl      
  mgr Małgorzata Arent
tel.: 42 271 16 07, e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl

 • Administrator – Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)
 • Specjalizacje, rezydentury, umowy, porozumienia
 • Akredytacja CMKP – komórek organizacyjnych ICZMP
 • Rejestr zgłoszeń na staże kierunkowe do specjalizacji
 • Porozumienia między instytucjami prowadzącymi specjalizacje
 • Opiniowanie produktów

mgr inż. Urszula Belka
tel.: 42 271 16 01, e-mail: biuro11@iczmp.edu.pl

 • Współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Jakości
 • Zarządzenia, Pisma okólne, Polecenia służbowe

mgr Renata Fróg
tel.: 42 271 11 23, e-mail: renata.frog@iczmp.edu.pl

 • Staże podyplomowe
 • Praktyki studenckie wakacyjne, śródroczne – umowy, rozliczenia
 • Cykliczne spotkania rezydentów
 • Harmonogram oraz wynajem sal dydaktycznych oraz auli
 • Konferencje – rejestr
 • KRS – aktualizacje
 • Rejestr umów ICZMP
 • Darowizny
 • Nadzór nad umowami i opłatami za wynajem sal dydaktycznych

mgr Karolina Guligowska
tel.: 42 271 16 11, e-mail: karolina.guligowska@iczmp.edu.pl  

 • Badania kliniczne: negocjacje umów trójstronnych, tworzenie budżetu, obsługa administracyjna, współpraca z Badaczami, Sponsorami, Firmami CRO oraz Działami Instytutu w ramach rozliczania prowadzonych badań klinicznych
 • POLPEDNET Polska Sieć Badań Klinicznych w Pediatrii – obsługa administracyjna
 • Pomoc w koordynacji i rozliczaniu projektu Mammo AI, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dofinansowanego przez NCBR
 • Redakcja Strony Podmiotowej BIP

mgr Lidia Kilińska-Dłabich
tel.: 42 271 16 05, e-mail: lidia.kilinska@iczmp.edu.pl

 • Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych
 • Koordynacja projektu MediPlanner, dofinansowanego przez NCBR
 • Współpraca z Agencją Badań Medycznych w zakresie projektów na niekomercyjne badania

mgr Małgorzata Mitoraj
tel.: 42 271 11 29, e-mail: nauka@iczmp.edu.pl

 • Koordynacja prac nad przygotowaniem:
  • rocznych planów naukowo-badawczych
  • rocznych planów wydatkowania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
  • raportów z realizacji zadań badawczych wspartych z dotacji/subwencji przyznanych przez MNiSW (np. subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego oraz jej zwiększenia, dotacja na inwestycje związane z działalnością naukową)
 • Obsługa prac Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Premii Dyrektora ICZMP za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Koordynacja wprowadzania danych do Systemu POL-on
 • Koordynacja przygotowania danych do ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności naukowej

……………
tel.: 42 271 16 10, e-mail: ………………………

 • Obsługa administracyjna projektów badawczych wyłonionych do finansowania w drodze konkursów wewnętrznych (granty młodego naukowca, granty wewnętrzne)
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach krajowych (m.in. do Narodowego Centrum Nauki) i międzynarodowych
 • Wprowadzanie danych do Systemu POL-on (Moduł Projekty krajowe i międzynarodowe obejmujący badania naukowe i prace rozwojowe), w tym przygotowanie danych do ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Redakcja Strony Podmiotowej BIP
 • Obsługa strony www – zakładka Nauka i Badania (O nas/Aktualności/Granty NCN)

Danuta Nieborak
tel.: 42 271 16 04, e-mail: danuta.nieborak@iczmp.edu.pl

 • Budżetowanie i ewidencja kosztów (Narodowe Centrum Nauki, dotacja/subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego: granty młodego naukowca, granty wewnętrzne, działalność statutowa Klinik i Zakładów)
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie działalności statutowo-naukowej oraz opracowań statystycznych wyników badań, wykonania badań naukowych zewnętrznych, tłumaczenia na języki obce, publikacji naukowych, szkoleń płatnych, konferencji, zjazdów, obsługi RN, dyplomów, obron itp.

mgr Monika Schmidt-Iltchev
tel.: 42 271 16 05, e-mail: monika.schmidt@iczmp.edu.pl

 • Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych
 • Koordynacja projektu Mammo AI, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dofinansowanego przez NCBR
 • Aplikowanie, monitoring i kontrola realizowanych projektów

Ewa Stawiak
tel.: 42 271 16 03, e-mail: ewa.stawiak@iczmp.edu.pl             din@iczmp.edu.pl

 • Baza dorobku naukowego pracowników Instytutu EXPERTUS / Oświadczenia afiliacyjne i grantowe
 • Analiza bibliometryczna dorobku naukowego
 • Wykazy publikacji i analizy bibliometryczne do NCN i NCBR
 • Wirtualna Biblioteka Nauki (Web of Science, EBSCO, inne)
 • Polska Bibliografia Naukowa / Parametryzacja
 • POL-on – Biblioteka Naukowa
 • Ankiety dorobku pozapublikacyjnego
 • Ewidencjonowanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
 • Przedmiotowe zestawienia bibliograficzne
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Raporty ewaluacyjne i rankingi dorobku naukowego