ZP/120/2019 – Usługa wykonania okresowych pomiarów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji w Instytucie „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: